Skala upotrebljivosti sustava

Skala upotrebljivosti sustava (eng. system usability scale), skraćeno SUS, je često korišten, besplatno distribuiran i pouzdan upitnik koji je razvio John Brooke 1996. godine. Sastoji se od deset stavki koje korisnik mora ocijeniti ovisno o promatranom sustavu. Bodovanje upitnika rezultira ocjenom upotrebljivosti sustava.

Upitnik koristi pet mogućih ocjena za svaku stavku. Ocjena jedan održava stav – potpuno se ne slažem, dok ocjena pet odražava stav – potpuno se slažem. Moguće ga je koristiti za testiranje hardvera, softvera, web stranica, mobilnih telefona i dr. Često se koristi prilikom istraživanja te je do sada referenciran u više od 600 publikacija. Relevantan zaključak, uz korištenje skale upotrebljivosti sustava, može se dobiti već kod uzorka istraživanja od osam do deset ispitanika, međutim često se u istraživanjima koriste uzorci koji prelaze sto ispitanika.

Rezultat upitnika može varirati od nula do sto bodova gdje viša ocjena označava bolju upotrebljivost promatranog sustava, i obrnuto. Prilikom bodovanja (detaljnije objašnjeno u tekstu ispod) svaka druga stavka se promatra kao pozitivna izjava, dok se svaka stavka između promatra kao negativna izjava. Zbog toga je prilikom ispunjavanja i bodovanja upitnika potrebna fokusiranost ispitanika i osobe koja analizira upitnik.

Prema Jarrett, 2011 dvije su očite prednosti skale upotrebljivosti sustava;

1. netko drugi je već prethodno uložio vrijeme kako bi dizajnirao upitnik i time uštedio vrijeme onoga tko koristi skalu prilikom istraživanja
2. SUS omogućuje korisniku upitnika da dobivene rezultate usporedi s rezultatima drugih koji su također koristili SUS prilikom istraživanja

Prema Jarrett, 2011 postoje i dva ključna nedostatka skale upotrebljivosti sustava;

1. u upitnik nije moguće uključiti proizvoljno definirana pitanja koja bi bila značajnija za istraživanje koje istraživač provodi
2. postoji mogućnost da ispitanici neće razumjeti stavke upitnika na način na koji je to predvidio autor upitnika što može utjecati na točnost upitnika

Stavke koje se nalaze u upitniku i na koje se od korisnika traži ocjenjivanje imaju sljedeću formu:
1.    Mislim da bih želio/la koristiti ovaj sustav često.
2.    Pronalazim sustav nepotrebno kompleksnim.
3.    Mislio/la sam da je sustav bio jednostavan za korištenje.
4.    Mislim da bih trebao/la podršku tehničke osobe za korištenje ovog sustava.
5.    Smatram da su različite funkcionalnosti ovog sustava bile dobro integrirane.
6.    Mislio/la sam da je bilo previše nekonzistentnosti u ovom sustavu.
7.    Mogu zamisliti da bi većina ljudi naučila koristiti ovaj sustav jako brzo.
8.    Mislio/la sam da je sustav vrlo zamršeno koristiti.
9.    Osjećao/la sam da koristim sustav s pouzdanjem.
10.  Trebao/la bih naučiti mnogo toga prije no što počnem koristiti ovaj sustav.

Format upitnika prilikom ocjenjivanja pojedine stavke prikazan je na slici;

Ocjene korištene u upitniku

BODOVANJE SKALE UPOTREBLJIVOSTI SUSTAVA

Prethodno smo spomenuli da se prilikom bodovanja svaka druga stavka tretira kao pozitivna izjava i svaka naredna kao negativna. Ovisno o tome radili se o pozitivnoj ili negativnoj izjavi vrši se bodovanje upitnika. Neparne stavke upitnika su ujedno pozitivne izjave, dok su parne stavke negativne izjave o sustavu. Prema tome, bodovanje upitnika vrši se tako da neparne i parne stavke upitnika tretiramo na sljedeći način:

 – Neparne stavke upitnika tretiramo na način da od odgovora korisnika oduzmemo jedan. Primjerice ukoliko je korisnik kao ocjenu na prvu stavku zaokružio ocjenu tri od te ocjene oduzimamo jedan te rezultat prve stavke iznosi 2 (3-1=2).
– Parne stavke upitnika tretiramo na način da se od broja pet oduzima ocjena koju je korisnik zaokružio za određenu pozitivnu stavku. Primjerice ukoliko je korisnik kao ocjenu druge stavke odabrao ocjenu jedan, tada se ta ocjena oduzima od broja 5 te rezultat druge stavke iznosi četiri (5-1=4).

Obzirom da se od negativnih stavki oduzima jedan, a od pozitivnih stavki oduzima korisnikova ocjena, moguće vrijednosti skale variraju od nula do četiri gdje četiri predstavlja najveći pozitivni odgovor. Kada se ocijeni svaka stavka upitnika za pojedinog korisnika na prethodno opisani način, zbrajaju sve svi bodovi stavki upitnika te se dobiva njihov zbroj koji se nalazi u rasponu od nula do četrdeset. Zbroj je potrebno pomnožiti s koeficijentom 2.5 kako bismo dobili konačan rezultat koji će tada biti u rasponu od nula do sto.

INTERPRETACIJA REZULTATA

Iako se skala upotrebljivosti sustava često koristi, njezin nedostatak je manjak dokumentiranih smjernica za tumačenje dobivenih podataka. Postoji komercijalni program SUS kalkulator koji omogućuje jednostavan način bodovanja SUS-a te uspoređivanje rezultata s drugim dostupnim studijama.
Ukoliko se ne koriste komercijalni alati za interpretaciju rezultata, dobiveni rezultati upitnika mogu se tumačiti na način prikazan na slici; rezultati upitnika

Budući da prakse nikad dosta, u sljedećem članku očekuje Vas primjena upitnika na primjeru Windows 7 i Windows 8 sustava.

You may also like

One comment

Leave a comment